Aurejärvi (35.573.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
156 311 000 m³
0,156 km³
156 311 000 000 l

Aurejärvi on iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Aurejärvi
Järvinumero: 35.573.1.001
Vesistöalue: Aurejärven alue (35.573)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 2 117,38 ha
Syvyys: 39 m
Keskisyvyys: 7,39 m
Tilavuus: 156 311 000 m³0,156 km³
156 311 000 000 l

Rantaviiva: 106,33 km
Korkeustaso: 155 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

23 heinäkuu 2019 21:41:00
23,5 °C
Havaintopaikka 1

23 heinäkuu 2019 21:41:00

Havaintopaikka 1

Aurejärvi (35.573.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsIMG-201907232141-3.jpeg

23 heinäkuu 2019 21:41:00
Hieman levää
Havaintopaikka 1

Aurejärvi (35.573.1.001)-Havaintopaikka 1-ObsALG-201907232141-14.jpeg

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu, Kuore ja Muikku

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Aurejärvi on Ikaalisten reittiin kuuluva iso erämainen järvi Parkanon ja Ylöjärven Kurun alueella Pohjois-Pirkanmaalla. Pinta-alaltaan se on 21 km². Järven maksimisyvyys on 39 m ja keskisyvyys 7 m. Aurejärvi laskee Aurejokea pitkin Kyrösjärveen, jonka vedet laskevat Pappilanjoen kautta Kirkkojärveen ja edelleen Siuronkoskeen. Siuronkoskesta reitti kulkee Kuloveden ja Rautaveden kautta Kokemäenjokeen. Kokemäenjoki laskee lopulta Saaristomereen.

Järven rannat ovat enimmäkseen loivia ja soistuneita, ja rantaviiva on sokkeloinen. Rantakasvillisuus on karua, ja siinä on pohjoista leimaa. Vesikasvillisuutta on vähän.

Nykytila ja suojelu

Aurejärvi on pysynyt harvinaisen luonnontilaisena. Järven vesi on humuspitoista ja karua. Aurejärvi on yksi Etelä-Suomen puhtaimpia vesistöjä.

Fosforin pitoisuus vedessä on pysynyt kaikkina vuosina selvästi erinomaiseen ekologiseen tilaan oikeuttavaa maksimipitoisuutta (30 μg/l) alhaisempana (1990-2014). Myös klorofyllin pitoisuus on pysynyt alle tavoitellun pitoisuuden (12 μg/l) lukuunottamatta vuotta 2007. Fosforin pitoisuudessa on havaittavissa hitaasti laskeva trendi. Sen sijaan klorofyllin pitoisuudessa on huolimatta vuosittaisesta vaihtelusta havaittavissa pieni nouseva trendi. Happitilanne Aurejärvessä on hyvä koko vesipatsaassa vuoden ympäri. Huolimatta näytteenottopaikan syvyydestä (30 m) myös pohjanläheisen veden happipitoisuus on pysynyt hyvänä. Lisäksi fosforin pitoisuus on pieni.

Aurejärvi.jpg

Kokonaisfosforin ja klorofylli a:n pitoisuudet (μg/l) veden pintakerroksessa (0-2 m) Aurejärvessä kasvukauden aikana v. 1990-2012. Aurejärvi on tyypitelty runsashumuksiseksi järveksi (Rh), jossa erinomaisen vedenlaadun saavuttamiseksi klorofylli a:n pitoisuuden tulee olla alle 12 μg/l ja kokonaisfosforin alle 30 μg/l.

Järvi on valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman kohde. Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesialueilla vesilaki. Alueella on metsästys ja kalastus sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvessä on vahva kuhakanta.

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : kuikka, kalatiira

Asutus ja vesistön käyttötavat

Aurejärvi on suosittua mökkialuetta, joten kesäisin kylän väkiluku melkeinpä tuplaantuu mökkiläisten saavuttua. Järvellä on erinomaiset uistelu ja verkkokalastus mahdollisuudet.

Järven pohjoisosa kuuluu Natura 2000 -alueisiin.

Aiheesta muualla

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Natura 2000-alueet. Aurejärvi. Internet-sivu. Viitattu 10.7.2014. [1]

Wikipedia. Aurejärvi. Internet-sivu. Viitattu 10.7.2014. [2]