Patajärvi (14.284.1.001)

Jump to: navigation, search

Patajärvi is a rather large lake in the Kymijoki (14) main catchment area. It is located in the region: Keski-Suomen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Keski-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Patajärvi
Lake code: 14.284.1.001
Catchment area: Patajärven valuma-alue (14.284)
Main catchment area: Kymijoki (14)

Basic information

Surface area: 127.89 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 11.62 km
Elevation: 90.4 m

Administrative divisions

Municipality: Jyväskylä
Region: Keski-Suomen maakunta
ELY centre: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven and Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

62° 9' 34.92", 25° 26' 40.92"

Järven erityispiirteet

Patajärvi sijaitsee Tikkalan ja Ylä-Muuratjärven kylien alueella, entisen Korpilahden kunnan, nykyisen Jyväskylän kaupungin keskiosissa. Patajärven kaakkoiskulmasta laskeva Mattilanjoki yhdistää Patajärven sen länsipuoliseen Muuramen Muuratjärveen. Patajärven luoteispäähän laskevat järven merkittävimmät uomat, Hangasoja ja Heinäjoki.

Patajärven pohjoispäässä sijaitseva Myllyvuori on osa ”Särkijärven metsä – Myllyvuori” -Natura 2000 -luonnonsuojelualuetta.

Nykytila ja suojelu

Patajärven valuma-alueen pinta-ala on 55,5 km². Siitä 75 % on metsäistä kangasmaata, 9 % vähäpuustoista aluetta (johon luetaan hakkuualat, vähäpuustoiset suot), 7 % on peltoa, 4 % vesialuetta (itse Patajärvi mukaan luettuna), 4 % metsäistä turvemaata ja alle 1 % on rakennettua aluetta.

Järven syvin kohta ulottuu 18 metriin. Keskisyvyys (6 m) ja tilavuus (7,68 milj m³) perustuvat asiantuntijoiden arvioihin, sillä järveä ei ole luodattu. Viipymä Patajärvellä on noin 5,3 kk ja keskivirtaama 0,56 m³/s.

Patajärvi on luokiteltu runsashumuksiseksi järveksi (Rh), joka on ekologiselta tilaltaan (2013) erinomaisessa kunnossa.

Patajärvestä on vedenlaatutietoja jo vuodesta 1972, sillä se on toiminut Keski-Suomen ELY-keskuksen, entisen Keski-Suomen ympäristökeskuksen vertailujärvenä. Myös Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitos on tehnyt järvellä tutkimuksia. Patajärven vedenlaadusta on siis huomattavasti paremmin tietoa kuin yleensä vastaavan kokoisesta järvestä.

Patajärveen kohdistuva kuormitus on hajakuormitusta, jota aiheutuu maa- ja metsätalouden toimista, haja-asutuksesta, ilmalaskeumasta sekä luonnon omasta kuormasta. Patajärven kuormitusta on tutkittu vuosina 2001–2005, jolloin keskiarvojen perusteella arvioitiin, että järveen kohdistuva fosforikuorma on 1,0 kg fosforia ja 30 kg typpeä vuorokaudessa. Järven päällysveden keskimääräiseksi fosforipitoisuudeksi arvioitiin 20 μg/l ja typpipitoisuudeksi 600 μg/l. Päällysveden ravinnepitoisuudet eivät ole juurikaan muuttuneet tarkkailujakson (1970-luvun) alkuvuosiin verrattuna. Järvi luokitellaan lievästi rehevähköksi fosforipitoisuuden perusteella.

Voimakkaasta veden kerrostumisesta johtuen Patajärven alusvedessä saattaa esiintyä hapettomuutta lähinnä loppukesäisin. Talvisinkin alin vesikerros on yleensä vähähappinen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Patajärvellä on tavattu koekalastusten perusteella särkikaloja, kuhaa, kiiskeä, haukea ja ahvenia.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

  • Muuratjärven osakaskunta (2005-2006). Korpilahden Patajärven hoidon ja kunnostuksen yleissuunnitelma. Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus.