Onkamaanjärvi (11.006.1.022)

Hoppa till: navigering, sök

Onkamaanjärvi är en ganska stor insjö i Virojoki (11) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Kymmenedalens landskap. Den hör till ELY-centralen i Sydöstra Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Onkamaanjärvi
Sjönummer: 11.006.1.022
Avrinningsområde: Onkamaanjoen valuma-alue (11.006)
Huvudavrinningsområde: Virojoki (11)

Basuppgifter

Yta: 144,72 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 16,63 km
Höjd över havet: 26,6 m

Administrativa områden

Kommun: Hamina
Landskap: Kymenlaakson maakunta
ELY-central: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Suutari och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

60° 39' 59.76", 27° 22' 59.16"

Järven erityispiirteet

Onkamaanjärvi sijaitsee Haminassa, entisen Vehkalahden kunnan alueella. Se on muodoltaan rikkonainen ja erillisen osan, Haudansyvän, katsotaan kuuluvaksi osaksi sitä. Se kuuluu Virojoen vesistöön ja on valuma-alueeltaan pieni. Onkamaanjärvi laskee Onkamaanjokea pitkin Virojokeen. Järven matalat lahdet ovat kasvillisuuden täyttämiä, pääosin Järvikortetta. Haudansyvän pohjoispäässä on jylhä ja jyrkkä rantamäki. Järven pinta-ala on 148 ha ja sillä on paljon rantaviivaa, vajaa 17 km. Onkamaanjärvi ja Haudansyvä ovat yhteydessä toisiinsa kahden kapean salmen kautta. Järvi on hyvin matala, keskisyvyys mahdollisesti noin 1 m.

Onkamaanjärveä säännöstellään lasku-uoman ylittävän sillan yhteydessä olevalla järkestelypadolla.

Onkamaanjärvi1.jpg

Maisema Kotolahdelta. Onkamaanjärven rannat ovat runsaan kasvillisuuden valtaamat.

Nykytila ja suojelu

Järven vesi on ruskeaa ja humuspitoista. Se on vedenlaadultaan heikko. Järvi on lisäksi jonkin verran rehevöitynyt ja varsinkin talvisin on ollut paikoin havaittavissa ongelmia alusveden happipitoisuuden kanssa. Suurin ongelma on ollut alhainen pH, se on ollut paikoin jopa alle 6.

Onkamaanjärven pintaa on laskettu ja se on sen myötä kasvamassa umpeen. Jotta umpeenkasvu hidastuisi, tulisi järven vedenpintaa nostaa. Järven tilaa saataisiin kohennettua myös vähentämällä sen ulkoista- ja sisäistäkuormitusta. Onkamaanjärven tilan kohenemisella olisi suoria vaikutuksia myös sen alapuolisiin jokivesistöihin.

Onkamaanjärvi ja Haudansyvä ovat Natura 2000-aluetta ja kuuvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Kymijoen alueella on alkanut yhdeksän järven kunnostushanke. Haminasta mukana ovat Kannusjärvi ja Onkamaanjärvi. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kaksivuotinen hanke selvittää järvien nykyisen kunnon ja tekee järville kunnostussuunnitelmat yhteistyössä vesialueen omistajien kanssa. Tutkimustyö on alkanut jo kesällä 2013, jolloin järvistä on otettu vesinäytteitä ja tehty koekalastuksia. Vuosina 2013–2014 toimivan järvikunnostushankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 229 000 euroa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Onkamaanjärven kalasto koostuu pääosin särkikaloista, hauista ja ahvenista. Järvessä on myös mainittu olevan voimakas ruutanakanta. Kalaistutuksia ei ole mainittavammin tehty. Niitä ei kannata tehdä ennenkuin järven tila on saatu kohenemaan. (Kuisma 2007.)Koekalastuksessa särkikalojen osuus oli 83 % ja petokalojen osuus oli heikko. Koekalastuksessa saatiin isoja suutareita. Suutarien ja ruutanoiden runsas osuus saaliista ilmentää heikkoja happioloja. paikallisten mukaan järvellä onkin tapahtunut kalakuolemia.

Järvi on nykytilassaan oiva lintujärvi. Varsinkin vesi-, ruovikko- ja luhtalinnut viihtyvät järven kosteikoissa. Siellä tavattuja lintuja ovat mm. kurki, kaulushaikara, kuikka, liro, laulujoutsen, luhtahuitti, pikkujoutsen, ruisrääkkä ja ruskosuohaukka.

Onkamaanjärvellä esiintyy rauhoitettuja lampikorentolajeja: täplälampikorento, sirolampikorento ja lummelampikorento.

Haudansyvä2.jpg

Järven rannoilla kasvavat pensaikot ja vesikasvillisuus tarjoavat linnuille runsaasti suojaisia pesimis- ja suojapaikkoja. Pinnanlaskujen seurauksena järven matalat lahdet ovat pitkälti umpeenkasvaneita. Myös järven osat toisiinsa yhdistävät salmet ovat kasvaneet umpeen. Järven länsiosan vesijättömaa on muuttunut luhtanevaksi ja saravaltaiseksi avoluhdaksi. Näillä länsialueen kasvupaikoilla viihtyvät rahkasammal, sarat, järvikorte, kurjenjalka, raate, suovehka ja leveäosmankäämi. Itaosassa vesijättömaa on kehittynyt ruovikoksi ja ruokovaltaiseksi avoluhdaksi. Itäosa on selvästi ruovikkoisempää kuin länsiosa. Alueella viihtyvät myrkkykeiso, nevaimarre, rantayrtti, suoputki, rentukka, rantamatara ja suovehka. Avovedessä koko alueella kasvaa konnanulpukkaa, uistinvitaa ja pohjanlummetta. Uposkasveista esiintyvät ahvenvita. Järvellä on havaittu myös isovesiherne ja pikkulimaska. Onkamaanjärvellä tavattavat kasvilajit ilmentävät pääasiassa keskirehevää - rehevää kasvupaikkaa.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven rannoilla on runsaasti asutusta ja maataloutta. Järven rannalla on Onkamaan kylä, jossa on ollut asutusta tiettävästi 1500-luvulta asti. Järvellä on merkittävää maisema-arvoa kyläalueen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Virkistyskäyttöä, kuten uimista ja veneilyä, ei voi juurikaan harrastaa järven mataluuden ja umpeenkasvaneisuuden takia. Järvellä harrastetaan jonkin verran kotitarvekalastusta, mutta järven kaloissa on ollut makuhaittoja.

Haudansyvä1.jpg

Onkamaanjärven ja Haudansyvän ympäristössä on runsaasti maataloutta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla