Vehvaa (14.934.1.022)

Jump to: navigation, search

Vehvaa is a rather large lake in the Kymijoki (14) main catchment area. It is located in the region: Etelä-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Etelä-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Vehvaa
Lake code: 14.934.1.022
Catchment area: Nykälänjoen - Naarajoen alue (14.934)
Main catchment area: Kymijoki (14)

Basic information

Surface area: 147.34 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 10.24 km
Elevation: 106.9 m

Administrative divisions

Municipality: Pieksämäki
Region: Etelä-Savon maakunta
ELY centre: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

62° 11' 11.4", 26° 59' 38.04"

Järven erityispiirteet

Vehvaan eteläosa sijaitsee Mikkelin kaupunkiin kuuluvan Haukivuoren alueella ja Vehvaan pohjoisosa Pieksämäen kaupungin alueella. Valuma-alue on Nykälänjoen ja Naarajoen alue. Järven pinta-ala on 147 ha ja kokonaissyvyys on 3,4 metriä.

Seurantakohteena on ollut pienialainen 3 m:n syvänne, Koivusaaren itäpuolella. Vesi on väriltään voimakkaan ruskeaa ja ajoittain sameaa. Järvi on tyypiltään runsashumuksinen. Happiongelmia järvessä ei ole havaittu. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan rehevä. Virkistyskäyttö- ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan tyydyttävä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Vehvaa on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja. Vehvaan 031 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 4.6.2012 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Lehtivihreä oli tyydyttävä ja väriluku oli välttävä. Kokonaisfosfori oli hyvä ja hapen kyllästysaste oli erinomainen tai hyvä.

Luontokohteita ja lajistoa

Vehvaan rantojen tuntumassa on useita peltoja, mutta silti metsäisyys on järven rannoilla vallitsevaa. Rakennetut alueet ovat länsirannalla sekä itä- ja kaakkoisrannalla ovat vanhimmat metsäalueet.

Koivusaari, Joensuusaari, Rengaskivi, Pönttösaari ja Pohjoislahden kaksi saarta ovat linnustollisesti tärkeitä. Ympäristössä ei tavattu arvokkaita tai harvinaisia lintulajeja eikä EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja. Vehvaan lintulajeja: selkä-, kala-, nauru- ja harmaalokki.

Vehvaan itä- ja kaakkoisrannalla on neljä vanhaa metsäaluetta, joissa lajisto on monipuolinen. Metsätyyppi on MT ja OMT. Puita ovat mänty, pihlaja, kuusi, rauduskoivu, harmaa- ja tervaleppää. Pensaskerroksen lajeja ovat kataja, tuomi, lehtokuusama ja korpipaatsama. Kenttäkerrosta koristavat metsäalvejuuri, pelto-orvokki, metsävirna, juolukka, riidenlieko, oravanmarja, kevätpiippo, käenkaali, ahomansikka, kurjenjalka, mesiangervo, syyläjuuri, lillukka, ulpukka ja uistinvita. Pohjakerroksessa havaittiin metsälehvä-, seinä-, karhun- ja metsäkerrossammal.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.