Enäjärvi (13.002.1.009)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Enäjärvi on melko iso järvi Summajoki (13) -päävesistössä. Se sijaitsee Kymenlaakson maakunnassa ja kuuluu Kaakkois-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Enäjärvi
Järvinumero: 13.002.1.009
Vesistöalue: Summajoen keskiosan alue (13.002)
Päävesistö: Summajoki (13)

Perustiedot

Pinta-ala: 168,05 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 10,26 km
Korkeustaso: 52 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Suutari ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Enäjärvi sijaitsee Kouvolassa, Enäjärven kylässä. Summanjoen vesistöön kuuluva Enäjärvi on järvityypiltään matala runsashumuksinen järvi. Enäjärveen Summanjoen yläosan vedet tulevat Sanijärvestä lyhyen jokiosuuden kautta. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmän mukaan Enäjärven pinta-ala on 166 ha ja suurin syvyys 3 m. Keskisyvyys on vain 1,25 m. Enäjärvi koostuu kahdesta selästä. Rantaviivaa sillä on 10,2 km. Enäjärvestä vedet laskevat Riissalmen kautta 142 ha:n laajuiseen, matalaan Palonselkään, jota on pidetty myös osana Enäjärveä.

Järvessä on kaksi saarta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on7,7 ha. Enäjärven valuma-alueen pita-ala on 20 523 ha. Viipymä järvellä on 10 vuorokautta.

Enäjärvi3.jpg

Maisema Enäjärvelle Rautojantieltä (tie 375).

Nykytila ja suojelu

Enäjärven vedenlaatu on paikoin erittäin rehevä ja soilta tulevan valuman johdosta erittäin ruskea vetinen. Järven yleinen tila on tyydyttävä ja se on lievästi happamoitunut. Myös järven ekologinen tila on tyydyttävä. Enäjärvi on luokiteltu matalaksi runsashumuksiseksi järveksi. Näkösyvyys on varsin alhainen sen keskiarvon vaihdellessa 0,5-0,6 m välillä.

Järven alapäässä sijaitsee Stora Enson omistama, Turpaankosken pohjapato. Padolla säännöstettään sekä Enä- että Sanijärveä. Pohjapato sallii luonnontilaisen vedenpinnan vaihtelun ja samalla mahdollistaa vesitien kumpaankin suuntaan. Teoriassa on mahdollista, että tulevaisuudessa meritaimen voisi nousta Enäjärveen.

Enäjärven ongelmana on pitkään jatkunut rehevöityminen. Se ilmenee sinileväkukintoina, verkkojen limoittumisena ja kasvillisuuden lisääntymisenä etenkin matalissa lahdissa. Järvellä esiintyvä limalevä ja runsas humuksellisuus haittaavat uimareita. Enäjärven kalasto on rehevöitymisen myötä muuttunut tiheäksi, mutta petokalojen osuus on kuitenkin hyvä. Etenkin suurten petokalojen ravinnoksi käyttöä tulee rajoittaa, sillä järven kaloissa on havaittu raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia elohopeaa.

Rehevöitymistä Enäjärvellä aiheuttaa liian pitkään jatkunut liian suuri ulkoinen kuormitus. Valuma-alueella on runsaasti aktiivista maa- ja metsätaloutta, viemäröimätöntä asutusta sekä kuormittavaa turvetuotantoa. Järven lyhyestä viipymästä johtuen sisäisellä kuormituksella ei juurikaan ole merkitystä rehevöitymisen kannalta. Ilmastonmuutos tullee vaukuttamaan järven tilan kehitykseen negatiivisesti, sillä lisääntyvä sadanta kasvattaa ulkoista kuormitusta.

Enäjärvi on yksi Kymijoen alueen järvikunnostushankkeeseen valituista järvistä. Kunnostushanke on käynnissä 2013-2014 ja sen tavoitteena on parantaa ympäristön tilaa auttamalla osakaskuntia hoitamaan omia järviään. Hankkeen myötä on julkaistu kunnostussuunnitelma, josta kiinnostuneet voivat lukea tarkempaa tutkimustietoa Enäjärven tilasta ja ehdotetuista toimenpiteistä järven tilan parantamisesksi.

Enäjärven valuma-alueella on Natura-alueita: Enäsuon Natura-alue on valtakunnallisesti merkittävä eteläinen aapasuo, Enäsuo-Lupansuo on arvokas lintukohde ja Karhunsuo-Hietakankaanniemi on laaja erilaisten suotyyppien sekä vanhan metsän muodostama alue.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Enäjärven valtakalalajit ovat särkikalat, hauki, ahven, ruutana, lahna, kiiski, säyne ja kuha. Järveen on istutettu kuhaa, järvisiikaa, planktonsiikaa ja järvitaimenta. Järven kalakantaa on hoidettu onnistuneesti hoitokalastuksilla nuottaamalla, rysillä ja katiskoilla. Järven kuha kanta on hyvässä nousussa.

Enäjärven rapukanta on tyydyttävä.

Enäjärvellä esiintyy rauhoitettua täplälampikorentoa.

Enäjärvi on matalarantainen ja tummavetinen. Tästä johtuen järveltä puuttuvat käytännössä kokonaan upos- ja pohjakasvillisuus. valtalajit ovat järviruoko, järvikaisla ja järvikorte. Järven alueella on suursara- ja järviruokovaltaisia avoluhtia, joilla on suurta ekologista merkitystä mm. linnuille.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven rannoilla on maaseutua ja vapaa-ajanasutusta. Järven rannalla sijaitsena Enäjärven kylä valittiin vuonna 2004 vuoden kymenlaaksolaiseksi kyläksi. Paikallisille järvellä on suurta maisema- ja virkistysarvoa. Enäjärvi on hieno melonta ja virkistyskalastus kohde.

Enäjärvellä on Enäjärven - Kaipiaisten osakaskunnan ylläpitämä yksityinen uimaranta ja veneranta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Lähteet