Saarioisjärvi (35.261.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Saarioisjärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Saarioisjärvi
Järvinumero: 35.261.1.001
Vesistöalue: Oikolanjoen alaosan alue (35.261)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 53,27 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 6,39 km
Korkeustaso: 79,4 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Kuore ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Saarioisjärvi sijaitsee Pirkanmaalla Valkeakoskella. Järven eteläosaan laskee Oikolanjoki, joka tuo vesiä Äimäjärveltä Kalvolasta. Saarioisjärvestä vedet kulkevat Kantalanlahden kautta Vanajaveden Rauttunselälle.

Saarioisjärvi sijaitsee maisemamaakunnallisesti Keski-Hämeen viljely- ja järviseudulla, jolle on tyypillistä maiseman monimuotoisuus, hienot harjut ja peltomaisemat sekä vaihtelevat vesireitit ja metsät. Alueella on ollut pitkäaikaista asutusta ja kulttuuriperinnettä, joista ovat merkkinä mm. Vanajan reitin rautakautinen asutus, keskiaikaiset kivikirkot ja vanhat talonpoikais- ja kartano-rakennukset.

Nykytila ja suojelu

Järven nykytila

Saarioisjärven valuma-alue on kokonaispinta-alaltaan 136 neliökilometriä ja se koostuu kolmesta osa-alueesta; Oikolanjoen yläosan valuma-alue, Äimäjärven valuma-alue ja Myllyojan valuma-alue. Saarioisjärven lähivaluma-alue on osittain voimakkaasti soistunutta ja osittain peltovaltaista. Äimäjärven rannalla sijaitsee myös jonkin verran haja-asutusta sekä Kalvolan kyläkeskus.

Saarioisjärvi on vedenlaatuseurantatietojen mukaan rehevä ja humuspitoinen. Veden nopeasta vaihtuvuudesta johtuen vedenlaatu vaihtelee voimakkaasti vuodenajasta ja sääolosuhteista riippuen. Vesistöjen yleisluokituksen mukaan Saarioisjärvi on vedenlaadultaan tyydyttävä-välttävä ajankohdasta riippuen.

Veden virkistyskäyttöarvoa vähentää järven mataluus sekä järven voimakas soistuminen, ruohottuminen sekä umpeenkasvu.

Saarioisjärvi.jpg

Saarioisjärvi on tyypitelty matalaksi humusjärveksi (Mh), jossa hyvän vedenlaadun saavuttamiseksi kokonaisfosforin pitoisuuden tulee olla alle 40 μg/l ja kokonaistypen alle 750 μg/l.

Suojelu

Saarioisjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan sekä Natura 2000 -verkostoon osana Vanajaveden lintualueita. Vanajaveden lintualueet on myös kansainvälisesti merkittävä kosteikko eli ns. RAMSAR-alue.

Vuonna 2010 perustettiin Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry. jonka tarkoituksena on edistää vesien ja luonnon hoitamista, Saarioisjärven suojelua ja kehittämistä virkistys-, kalastus- ja lintujärvenä.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Saarioisjärvellä esiintyy luontodirektiivin liitteen I luontotyypeistä vaihettumis- ja rantasoita 41 ha, keidassoita 0,7 ha ja puustoisia soita 10 ha.

Saarioisjärven pesimälinnustossa tavattiin vuonna 2008 seitsemän lintudirektiivin liitteen I lajia; laulujoutsen, kaulushaikara, ruskosuohaukka, kurki, pyy, harmaapäätikka ja pikkulepinkäinen. Järven ulkopuolella pesiviä, mutta alueella ruokailevia lintulajeja olivat vuonna 2008 mm. isokoskelo, naurulokki, nuolihaukka, pensastasku ja varpunen sekä lintudirektiivin liitteen I lajit mehiläishaukka, pikkulokki, kalatiira, kalasääski ja palokärki. Saarioisjärvellä levähti vuonna 2008 kevätmuuton aikana 28 lintulajia ja syysmuuton aikana 20 lintulajia.

Luontodirektiivin liitteen IV lajeista Saarioisjärvellä on selvitetty viherukonkorennon sekä viitasammakon esiintymistä. Keväällä 2009 järvellä havaittiin viitasammakon kutupaikkoja järven pohjois- ja keskiosissa. Vuonna 2008 Saarioisjärvellä havaittiin 43 viherukonkorennon toukkaa. Sahalehtikasvustoa, joissa korennon toukat elävät, esiintyi vuonna 2008 järven länsi- ja pohjoisrannalla.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Natura 2000-verkosto: Vanajaveden lintualueet