Usminjärvi (21.031.1.004)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Usminjärvi on keskikokoinen järvi Vantaa (21) -päävesistössä. Se sijaitsee Uudenmaan maakunnassa ja kuuluu Uudenmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Usminjärvi
Järvinumero: 21.031.1.004
Vesistöalue: Kytäjoen alaosan alue (21.031)
Päävesistö: Vantaa (21)

Perustiedot

Pinta-ala: 11,47 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 1,57 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

4 kesäkuu 2019 08:15:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

28 elokuu 2018 09:00:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

14 elokuu 2018 08:30:00
Hieman levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järvi ja sen ympäristö

Kytäjä-Usmin alueen itäosassa sijaitseva Usminjärvi on pieni, syvä järvi. Pohjoisesta ja luoteesta laskevat ojat tuovat siihen vesiä metsien ympäröimältä, 113 hehtaarin valuma-alueelta. Järven pinta-ala on 11,5 ha ja se on 15 metriä syvä. Usmista vedet laskevat etelän suuntaan kohti Kytäjokea.

Järven itärannalla on vapaa-ajanasutusta ja ympärivuotista asutusta sekä järven lounaisnurkassa kaksi yhteisörantaa. Järven kaakkoiskulmassa on Hyvinkään kaupungin yleinen uimaranta.

Veden laatu

Usminjarvi

Usminjärven syvänteen vedenlaatua on seurattu viime vuosina kolmen vuoden välein osana Hyvinkään pintavesien seurantaa.

Usminjärvi on ruskeavetinen humusjärvi, missä etenkin talvella pH-arvo (alle 6) on ollut matala. Järven vesi on kirkasta ja esim. kesällä 2013 näkösyvyydeksi mitattiin 165 cm. Kevään täyskierron jälkeen järveen muodostuu vahva kerrostuneisuus lämpötilan harppauskerroksen ollessa runsaassa kolmessa metrissä. Päällysvesi on ollut siten kokonaisuudessaan valaistua vesikerrosta, missä tapahtuu perustuotantoa.

Loppukesällä Usminjärven alusvedessä happivarat ehtyvät, ja järven pohjan läheisyydessä happitilanne on ollut elokuussa usein huono. Talvisin järven alusvedessä happitilanne on ollut välttävä.

Ravinnepitoisuudet Usminjärvessä ovat olleet lähinnä lievästi rehevän humusjärven tasoa, kokonaisfosforipitoisuus 10-15 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus noin 500 µg/l. Päällys- ja alusveden välillä ravinnepitoisuuksissa on esiintynyt varsin vähän eroja. Kesäll 2013 fosforipitoisuudet poikkeavat selvästi aikaisemmista arvoista. Ajankohtana päällysvedessä todettiin hieman ulosteperäisiä bakteereita, joita järven keskialueella ei ole aikaisemmin todettu. Kesällä 2016 oli pitkänajan tilannetta vastaava.

Usminjärven ravinnepitoisuudet osoittavat lähinnä hyvää tilaa järvessä. Merkkejä sedimentistä tapahtuvasta ravinteiden vapautumisesta ei ole todettavissa. Järven matala, lievästi rehevälle vedelle tunnusomainen klorofylli a-pitoisuus, 4-10 µg/l, viittaa hyvään tilaan.

Usminjärven uimarannalla tehdään kesällä kahden viikon välein leväseurantaa. Sinileviä on esiintynyt järvessä hieman, useimmin kesä-heinäkuussa. Linkki leväseurantaan. Vuosina 2007 ja 2010 tutkituissa kasviplanktonnäytteissä leväbiomassat, 0,9-1 mg/l, olivat matalia ja haitallisten sinilevien osuus, 0,7-3,6 % oli pieni.

Vesistön suojelu ja kunnostus

Ranta-alueilla on tärkeää käsitellä jätevedet asianmukaisesti, jotta järven hyvä tila säilyy myös tulevaisuudessa. Mitä vähemmän jätevesiä syntyy, sitä yksinkertaisempaa on niiden käsittely. Tämä onnistuu helpoiten ottamalla käyttöön kuivakäymälä vesikäymälän sijaan. Kuivakäymälän sijoittamiseen ja rakenteeseen sekä käymäläjätteen käsittelyyn on syytä kiinnittää huomioita (kts. tarkemmin Hyvinkään kaupungin jätehuoltomääräykset). Kompostoitu käymäläjäte voidaan käyttää hyödyksi tontilla ja se onkin tehokas lannoite, jonka lisäksi ei tarvita muita lannoitteita. On myös hyvä muistaa, että kuivakäymälässä eroteltuja nesteitä ei saa johtaa suoraan maahan.

Kantoveden käytöstä syntyvä jätevesi luokitellaan lähes aina määrältään vähäiseksi. Vähäisiä vesimääriä ei koske ns. hajajätevesiasetus. Vähäisiäkään jätevesiä ei saa johtaa kuitenkaan suoraan vesistöön tai kaivon lähelle. Lisää tietoa vähäisten vesien käsittelystä löydät Kesämökin jätevesioppaasta. Jos veden käyttö on vähäistä suurempaa eli esim. aina, jos käytössä on vesikäymälä, noudatetaan ns. hajajätevesiasetuksen puhdistusvaatimuksia. Lisätietoa jätevesien käsittelymahdollisuuksista Jätevesiopas-nettisivuilta, kaupungin vaatimuksista jätevesien käsittelylle Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä sekä kuivakäymälän hoidosta ja jätteen käsittelystä.

Reitit ja paikat

Uimaranta

Usminjärvi 2.8.2010

Usminjärven uimaranta on STM:n asetuksen 177/2008 mukainen yleinen uimaranta, jonka kävijämäärä on hellepäivinä yli 100. Ranta on hyväkuntoinen ja siisti. Uimarannalla on huoltorakennus pukeutumistiloineen (avoinna kesä-elokuussa) valvojan läsnä ollessa. Rannalla on pukukopit ja käymälät, joita voi käyttää myös silloin, kun huoltorakennus ei ole auki. Rannalla on laituri ja pelastusvene. Ranta on kahluusyvyyteen asti hiekkapohjainen ja syvemmällä on humusta.

Hyvinkään kaupungin terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti uimarannan veden laatua, mm. ulosteperäisten bakteerien pitoisuuksia. Uimaveden laatua arvioidaan myös aistinvaraisesti leväseurantakäynneillä. Tarvittaessa leväesiintymistä otetaan näyte.

Sinilevien eli syanobakteerien esiintymästä tiedotetaan yleisölle mm. rannan ilmoitustaululla sekä Hyvinkään kaupungin kotivivulla uimavesitulosten yhteydessä.

Kytäjä-Usmin ulkoilualue ja luonto

Usminjärven länsipuolelta Suolijärvelle asti ulottuva Kytäjä-Usmin ulkoilualueen luonto- ja retkikohteet tarjoavat hienot puitteet luonnossa liikkumiseen. Alueen vesistöt, metsät ja kalliot ovat monimuotoinen ympäristö retkeilyyn ja virkistykseen. Alue on Natura 2000-verkostossa. Natura-alueen arvo perustuu ennen kaikkea laajaan, rakentamattomaan luontokokonaisuuteen, jollainen on tiheään asutulla Uudellamaalla ainutlaatuinen. Alueella esiintyy luonto- ja lintudirektiivien lajeja sekä useita luontodirektiivin luontotyyppejä. Alueelta on tavattu useita Uudellamaalla uhanalaisia kasvilajeja.

Ulkoilualueelle pääsee hyvin Usmin uimarannan parkkipaikan (Usminjärventie 206) kautta. Usminrinteentie 80 kohdalla on myös parkkitilaa.

Usminjärven eteläpuolella sijaitsevan Mätälammin purolehto on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi luontotyypiksi. Mätälammin luona on jäljellä vielä myös iäkkäitä, osin soistuneita kuusikoita, jotka ovat linnustolle tärkeitä (mm. pohjantikan pesimäympäristö). Mätälammilla pesii myös uhanalainen pikkusieppo (Ficedula parva).

Lehdoissa esiintyy useita vaateliaita lehtokasveja, mm. humala, kullero ja Uudellamaalla uhanalainen kaiheorvokki (Viola selkirkii). Pohjalammin eteläpuolisessa puronvarsilehdossa kasvaa valtakunnallisesti uhanalaista kynäjalavaa.

Järven yhteisöt

Usminjärven lounaisnurkassa on kaksi yhdistysten käytössä olevaa aluetta, joissa on vuokrattavia mökkejä. Hyvinkään Invalidit ry:n Kesäkodin mökkikylästä voi vuokrata pieniä lomamökkejä kesällä.

Voimistelu- ja urheiluseura Hyvinkään Pontevan maja rantasaunoineen on myös vuokrattavissa.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla